Analysis of Prayer Jurisprudence at The Ocean Based on The Book of Is'af Ahl Al-'Asr Bi Ahkam Al-Bahr

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-009

Keywords:

Fiqh, Jurisprudence, Worship, Prayer, Ocean, Maritime

Abstract

Purpose: This paper aims to analyze the jurisprudence of prayer in the ocean based on the book Is'af Ahl Al-'Asr Bi Ahkam Al-Bahr and identify the problems that often occur when performing prayer. Theoretical framework: This book was chosen because it touches on and discusses the laws of maritime jurisprudence related to prayer. In this book, there are seven main chapters, namely water, purification, prayer, funeral, fasting, zakat and Hajj.

 

Design/methodology/approach: this study does not discuss all chapters in this book but analyzes selected topics according to the problems of prayer that often occur while at sea. This study uses a qualitative method with a library research design, while data collection is done through the study of documents obtained through books, articles and journals related to the research topic. This study also used the method of interviewing respondents involved in research in the ocean to obtain data. Next, the data obtained is analysed using content analysis to obtain accurate research findings.

 

Findings: The study found that the implementation of prayer in the ocean has a method and guide in the Sharia based on the book Is'af Ahl Al-'Asr Bi Ahkam Al-Bahr.

 

Discussion: The responsibility as a Muslim in prayer in the ocean field can be carried out perfectly with the existence of accurate guidance according to Islamic teachings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran.

Baharudin, A. H. (2021). Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Hukum: Kajian Dalam Fiqh Ibadah. Jurnal Pengajian Islam, 14, 136-144.

Ahmad, A. R. (2000). Ahkam al-Bahr fi al-Fiqh al-Islami. Majalah al-Jami’ah al-Iraqiah. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra’.

Abu Muhammad al-Syamrani (1999). Is’af Ahl al-‘Asr bi Ahkam al-Bahr. Riyadh: Dar al-Watan li Nashr.

Ahmad Yudha (2021). Modifikasi Alat Penguapan Air Laut. Tesis Ijazah Sarjana, Universiti Lampung, Lampung, Indonesia.

Abas A. M., Safiai, M. H., Abu Hasan, S., Azam, A. I. & Hussaini, R. (2023). Penentuan Waktu Ibadah Solat dan Puasa di Bangunan Pencakar Langit. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 6, 53-59.

al-Qurthubi (2010). Tafsir al-Qurthubi al-Jami liAhkam al-Quran. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Amri Effendi. (2019). Wanita Hamil Dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyah Dan Syafi'iyah. Jurnal Ilmiah Syari’ah, 18, 45-63.

Asma Wardah dan Noor Aziera. (2022). Etika dan Tanggungjawab Khalifah dalam Pengurusan Laut Menurut Perspektif Al-Quran. Jurnal Pengajian Islam, 235-256.

Asma’ Wardah dan Abdullah. (2020). Sumbangan Ibnu Majid Dalam Kepimpinan Pelayaran Laut. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 7, 93-107.

Burhanuddin Jalal, Basir S. A., Mohammed H. B., Mohd Nasir, B. (2022). Usaha dan Pendekatan Pematuhan Syariah dalam Organisasi Angkatan Tentera Malaysia oleh Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT). Journal of Contemporary Islamic Studies, 8, 1-18.

Fathurrahman. (2022). Konsep Al-Masyaqqah Dan Al-Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam. Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

Firas Khaled Hussein Ahmed Al-Samarrai. (2019). Ahkam al-‘Ibadat fi al-Bahr. Journal of The Iraqi University, 44(2), 201-216.

Gina Juwita dan Tetty Marlina. (2023). Perlindungan Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Perspektif Fatwa Majma’ Al-Fikih Islamiyy Ad-Dauli. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5, 49-60.

Imam Nawawi (1980). Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab li Syairazi. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

Ireena Nasiha Ibnu dan Abdul Latiff Ahmad (2017). Kajian Adaptasi Budaya Peserta Malaysia Program Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun (SSEAYP) di Malaysia. Jurnal Komunikasi, 33, 474-486.

Irwan Mohd Subri dan Nurul Hasiefah. (2022). Analisis Wujuh Al-Istidlal Berkaitan Dalil Solat Duduk Untuk Orang Yang Keuzuran Syarie. Journal of Fiqhiyyat, 2, 29-37.

Jasni Sulong (2016). Pemeliharaan Akidah Islam : Analisis Daripada Sudut Penguatkuasaan Undang-Undang Dan Fatwa Di Pulau Pinang. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam,18, 1-34.

Shukor, K. A., Jimaain Safar, Mohd Noor, A. F. & Jasmi, K. A. (2019). Hubungan Antara Pelaksanaan Muraqabah (Pemantauan) Sepanjang Latihan Laut Dengan Pembinaan Kesihatan Emosi Selepas Menamatkan Latihan Laut Dalam Kalangan Pelajar Perkapalan Di Malaysia. Malaysian Online Journal of Education, 3, 22-28.

Mohammaddin Abdul Niri, Abdul Wahab, R., Mohd Nawawi, M. S. A. & Nayan, A. R. (2019). Perspektif Integrasi Ilmu Terhadap Isu Menentukan Awal Waktu Solat Subuh. Jurnal Fiqh, 16, 253-288.

Ghazali, M. S., Idris, M. R. & Salleh, N. (2022). Peranan dan Cabaran KAGAT dalam Membina Kesejahteraan Masyarakat Malaysia. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 5, 106-118.

Muhammad Adib, Mohammad Zaini Yahaya & Anwar Fakhri Omar. (2022). Dawabit Al-Mashaqqah Dalam Keharusan Solat Fardu Secara Duduk. Journal of Fiqhiyyat, 2, 54-57.

Muhammad Fathi (2019). Bagaimanakah Cara Untuk Melakukan Solat Di Atas Perahu Ketika Memancing. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3801-al-kafi-1426-bagaimanakah-cara-untuk-melakukan-solat-di-atas-perahu-ketika-memancing

Mukhammad Naafiu Akbar. (2022). Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir Dalam Ibadah. Jurnal Tinta, 4, 27-38.

Norhanisyawati Zahari dan Muammar Ghaddafi Hanafiah. (2018). Amalan Ritual Dalam Masyarakat Bajau Filipina Di Pulau Gaya: Satu Kajian Tentang Upacara Pengurusan Jenazah. Jurnal Wacana Sarjana, 1-11.

Jamal, N. A., Abdul Rahman, A. T. dan Malek, M. D. A. (2014, Disember 11). Kehidupan Harian Komuniti Penanam Rumpai Laut dan Pengamalan Nilai-Nilai Murni dalam Matān Arba`īn oleh Imam an-Nawawī : Satu Kajian di Pulau Selakan, Semporna, Sabah. Kertas kerja yang disampaikan dalam Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga 2014. Sabah : Universiti Malaysia Sabah.

Nizam, N. K., Mohd Nawawi, M. S. A., Saadan Man, Abdul Wahab, R. & Ahmad Zaki, N. (2019). Pendekatan Tempatan Dalam Mendepani Isu-Isu Penentuan Waktu Solat. Jurnal Fiqh, 16, 129-164.

Nurul Syafini, Maad Ahmad, Talib, H., Mohamed Yosef Niteh & Abdul Halim, A. (2022). Panduan Solat Berjemaah Ketika Musim Wabak Menurut Perspektif Maqasid Syariah. 6th Muzakarah Fiqh & International Conference 2022, 367-375.

Raihanah Azahari dan Ahmad Salahuddin Harun. (2019). Aplikasi Al-TaysῙr Dalam Ibadat Haji Dan Umrah Berdasarkan Keputusan Muzakarah Haji Kebangsaan. Jurnal Fiqh, 16, 225-252.

Rosmadi Fauzi, Rohana Jani, Mat Arof, Z. & Ahmad Rozlan Shah, S. N. (2016). Indeks keIslaman bagi Pulau Pangkor, Malaysia. Malaysian Journal of Society and Space, 12, 12-144.

Saadan Man (t,t). Fiqh Semasa: Konsep Dan Aplikasinya. https://www.jais.gov.my/userfiles/user/Artikel/ARTIKEL_FIQH_SEMASA.pdf

Siti Rahimah, Ahmad Zaki, N. & Abdul Karim Ali (2019). Penentuan Arah Kiblat Menurut Sheikh Tahir Jalaluddin Dalam Kitabnya Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Yang Lima Dan Hala Kiblat Dengan Logaritma. Jurnal Fiqh, 16, 289-320.

Yeon Amsalie @ Amsalib Pisali, Sharifuddin Zainal, Humin Jusilin dan Mestrah Lauk. (2017). Persembahan Tarian Panangsang Dalam Ritual Penyembuhan Masyarakat Bajau Laut. Jurnal Gendang Alam, 7, 1-24.

Downloads

Published

2024-04-26

How to Cite

Agadirun, N. D., Mutalib, N. A., Embong, A. H., Ismail, I. L. M., Halim, A. A., & Hasbullah, M. M. (2024). Analysis of Prayer Jurisprudence at The Ocean Based on The Book of Is’af Ahl Al-’Asr Bi Ahkam Al-Bahr. Revista De Gestão Social E Ambiental, 18(9), e06446. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-009

Issue

Section

Artigos