A Classification Essay on Islamic Poetry in New Turkish Literature

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-008

Keywords:

Islam, Literature, Poetry, Motivation, Impact

Abstract

Objectives: The objectives of this study are to define Islamic poetry, explore its analytical methodology, and provide examples that illustrate its thematic concepts within modern Turkish poetry.

 

Methods: To achieve these objectives, the study employs the document analysis method, which is a qualitative research approach. The analysis focuses on modern Turkish poetry, examining examples across eight distinct categories of Islamic poetry.

 

Results: The analysis of Islamic poetry within modern Turkish literature reveals its diverse manifestations across various thematic categories. These include Islamist Poetry, Turkish-Islamic Poetry, Sufi Poetry, Islamic Mystical Poetry, Islamic Metaphysical Poetry, Islamic Cultural Poetry, Religious Poetry, and Islamic Romantic Love Poetry. Each category is exemplified with a poem, showcasing the rich tapestry of Islamic sensibility, motivation, and thematic concepts present in modern Turkish poetry.

 

Conclusion: In conclusion, this study highlights the enduring influence of Islam on Turkish poetry, both historically and in contemporary times. Through the exploration of Islamic poetry across different thematic categories, the study illustrates the depth and breadth of Islamic sensibility within modern Turkish literature. The researchers' conclusions drawn from the analysis further contribute to our understanding of the role of Islamic poetry in shaping cultural and literary discourse in Turkey.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akıncı, M. A. (2021). 1980 Sonrası Türk Şiirinde Mistik Eğilimler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Enstitüsü, İstanbul.

Aktay, Y. (2013). İslâmcı Siyasetin Yeni Halleri ve Söylemleri, İsmail Kara ve Asım Öz (Ed.), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

Alpan, E. G. (2021). Çağdaş Türk Oyun Yazarlığında İdealizasyon. Journal Of Arts. 4/1 13-23. DOI: https://doi.org/10.31566/arts.4.1.02

Arvasi, A. (1984). Milliyetçilik Duygusu, İlim ve ideoloji, Bizim Ocak, sayı: 6 ss. 3-4.

Atalar, M. K. (2013). 80 Sonrası Türkiye’de ‘İslâm Düşüncesi’nin Problemleri Modernist İslâm’ Söyleminin Eleştirisi, İsmail Kara ve Asım Öz (Ed.), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

Balta, G. (2011). Elif Şafak’ın Romanlarında Dini Mistik Ögeler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Beyatlı, Y. K. (2020) Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

Beyhan, İ. (2020). Abdurrahman Cahit Zarifoğlu’nun Hayatında ve Eserlerinde Tasavvufun Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şırnak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak.

Bora, T. (2021). Türk Sağının Üç Hâli Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslâmcılık. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bulut, H. İ. (2012). “Ümmet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (XLII):308-309, Ankara.

Can, Y. ve Gün, R (2017). İslam Sanatına Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.

Çalışkan, A. (2018). Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanına Teorik Bir Yaklaşım, Türkish Studies Social Sciences, 13/18 365-485. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13975

Çayır, K. (2015). Türkiye'de İslâmcılık ve İslâmi Edebiyat Toplu Hidayet Söyleminden Yeni Bireysel Müslümanlıklara. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Çetin, N. (2010). Edebiyat ve Bilinç. Ankara: Öncü Kitap.

Çetin, N. (2014). İslamcı Türk Şiiri. Ankara: Hangar Kitap.

Çetin. N. (2013). Şiir Çözümleme Yöntemi. Ankara: Öncü Kitap.

Çiçekli, H. (2014). Erdem Beyazıt’ın Şiirlerinde Din ve Metafizik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Demir, B. (2021). Modern Türk Öykücülüğünde İslami Söylem (1960-1990). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Demir, F. (2017). Sezai Karakoç İle İsmet Özel’in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye’de Modern İslami Şiir. İnternational Journal Of Science. 60 131-145. DOI: https://doi.org/10.9761/JASSS7105

Doğan, D. M. (2013). İslamcılık: Bir Adlandırma Meselesi, Kara, İ. ve Öz, A. (Ed.), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

Dönmez, N. (2009). İslami Popüler Romanlarda Müslüman Kimliğin Değişimi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Duran, B. (2013). Türkiye İslâmcılığında Medeniyet Söylemi ve Sezai Karakoç Düşüncesi, İsmail Kara ve Asım Öz (Ed.), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

Dursun, Ç. (2002). İdeoloji ve Özne: Türk İslam Sentezi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erkekli, A. (2006). Medeni ya da Müslüman: Popüler Aşk Romanlarında Feyza Olmak. Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Gencer, B. (2013). Şeriatçılıktan Medeniyetçiliğe İslâmcılık: Bir İslâmcılık Tipolojisine Doğru, İsmail Kara ve Asım Öz (Ed.), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

Genç, N. (2021) Yağmur. İstanbul: Timaş Yayınları.

Genç, N. (2021A). Aşkım İsyanımdır Benim. İstanbul: Timaş Yayınları

Gençosmanoğlu, N. Y. (2023). Destanlar Burcu. (Eleştirel Basım Hazırlayan: Arif Yılmaz) İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.

Güngör, E. (1982). İslam Tasavvufunun Meseleleri. İstanbul: Ötüken Yayınları.

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal adresinden 20.11.2022 tarihinde alınmıştır.

İnan, M. A. (2017). Şiirler / Hicret - Tenha Sözler. İstanbul: İz Yayıncılık.

Kadıoğlu, AS (2020). Türk-İslam Sentezi'nin Oluşum ve Gelişim Süreci. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (27), 813-834. DOI: https://doi.org/10.26466/opus.699138

Kafesoğlu, İ. (1982). Türk Zaferi, Türk Kültürü Dergisi, sayı: 232, ss: 595-598.

Kafesoğlu, İ. (1984). Türkiye’yi Bugünkü Şartlara Getiren Tarihi Gelişme - Ülkemizi 12 Eylül’e Getiren Sebepler ve Türkiye Üzerindeki Oyunlar. İstanbul: Aydınlar Ocağı Yayınları.

Kapkıner, M. (1998). Adem’in Müstesna Ölümü, İstanbul: Beyan Şiir.

Kara, İ. (2013). Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi Üzerine Birkaç Not, İsmail Kara ve Asım Öz (Ed.), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

Kara, İ. (2014). Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Karadaş, C. (2008). İman Konuları, Sülayman Uludağ (Ed.), İslama Giriş Temel Esaslar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.

Karakoç, B. (2016). Bir Çift Beyaz Kartal. İstanbul: Nar Yayınları.

Karakuş, A. (2018). Tasavvuf Bağlamında Türk Şiirinin Serüveni: Tanzimat’tan Günümüze. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Erzurum.

Kaya, İ. (2018). Modernitenin Ayna İmgesi Olarak Romantizm ve İslamcılıkta Romantik Modernleşmenin Ortaya Çıkışı. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 22 (3): 1483-1507. DOI: https://doi.org/10.18505/cuid.459744

Kemikli, B. (2018). Din ve Edebiyat. Aksoy, H. (Ed.), Türk İslâm Edebiyatı (ss. 2-19). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Kılavuz, A. S. (1989). “Akaid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (II):212-216, Ankara.

Kısakürek, N. F. (2021). Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

Kobaza, O. S. ve Köse, H. (2022). Popüler İslami Şiirde “Dekadans” Sorunu: Hikmet Anıl Öztekin Şiiri Örneği. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (30), 475-504. S. 475

Kotan, C. (2018). İsmet Özel’de İslamcılık Düşüncesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Kömürcü, D. (Ed.), (2000). Şamil İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Şamil Yayınevi.

Kutluer, İ. (2004). “Metafizik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ( XXIX):399-402, Ankara.

Kutluer, İ. (2020). “Mistisizm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ( XXX):188-190, Ankara.

Macit, M. (2019). “Romantik İslam’dan İslami Romantiz”me: İslamcı Popüler Kültürün Değişen Panoraması. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 1 (51). Ss. 457-478. DOI: https://doi.org/10.29288/ilted.531168

Mengüşoğlu, T. (2015). İnsan Felsefesi. İstanbul: Turan Matbaacılık.

Mert, N. (1998). Cami Gölgesinden Gölge İnsanlara. Üç aylık derleme, sayı: 14-15, 1998, Ankara: Vadi Yayınları s. 43-53.

Nalçacıoğlu, R. (2020). Rasulullah’ın Sevgilisi Hz. Aişe. Genç Adam Dergisi (31).

Narlı, M. (2012). Roman Ne Anlatır. Ankara: Akçağ Yayınları.

Narlı, M. (2015) Şiir Burcu Cumhuriyetten Bugüne Türk Şiiri. Ankara: Akçağ Yayınları

Okay, M. O. ve Kahraman, A. (2001). “İslamcılık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (XXIII):70-71, Ankara.

Okay, O. (2012). İslami Edebiyat Kavramı. Yaman, Y. (Ed.), İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu (ss. 11-13). İstanbul: Sütun Yayınları.

Önal, M. (2015). Edebiyat Sanatı. Ankara: Kurgan Edebiyat.

Öngören, R. (2011). “Tasavvuf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (XL):119-126, Ankara.

Özcan, A. (2001). “İslamcılık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (XXIII):62-65, Ankara.

Özcan, A. (2001). “İslamcılık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (XXIII):62-65, Ankara.

Özel, İ. (2021). Erbain. İstanbul: Tam İstiklâl Yayıncılık Ortaklığı.

Pekolcay, N. (2002). İslâmi Türk Edebiyatı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Perin, M. (1982). Ansiklopedik İslam Lügati. İstanbul: Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş.

Serouya, H. (1967). Mistisizm-Gizemcilik-Tasavvuf. (Çev. Nihat Önal). İstanbul: Varlık Yayınları.

Sezen, Y. (2015). Kültür ve Din Türk-İslam Örneği. Ankara: İz Yayıncılık.

Sinanoğlu, M. (2000). “İman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (XXII):213-214, Ankara.

Soğukömeroğulları, M. (2012). Yahya Kemal’in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/1 s. 218-245

Şulul, C. (2003). HRO. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: V. Ocak-Haziran 2003 (s.57-69)s. 58

Tosun, N. (2013). Günümüz İslâmi Düşüncesinin Yazınsal Görünümleri, İsmail Kara ve Asım Öz (Ed.), Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

Turan, O. (2013). Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. Ötüken Yayınlara, İstanbul.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (2001). “İslamcılık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (XXIII):62-65, Ankara.

Yılmaz, H. K. (2018). Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Yılmaz, M. (2012). Soyut Sanat Müslümanın Yitik Malıdır. www.derindusunce.org

Yılmaz, N. (2020). Cahit Koytak’ın Şiirlerinde Metafizik. International Journal of Filologia, 3 (4), 41-55.

Yılmaz, Ö. (2018). Popüler Kültür Örneği Olarak Hidayet Romanlarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Konumu: Huzur Sokağı ve Halkaların Ezgisi Roman Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.

Yılmaz, V. E. (2000). Bir Kimlik Oluşturma Aracı Olarak İslami Popüler Romanlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yücedoğru, T. (2006). İtikad Esasları ve Özellikleri. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (1). Ss 177-186.

Zarifoğlu, C. (2013). Korku ve Yakarış. İstanbul: Beyan Yayınları.

Downloads

Published

2024-04-26

How to Cite

Yilmaz, A., & Çiçek, M. (2024). A Classification Essay on Islamic Poetry in New Turkish Literature. Revista De Gestão Social E Ambiental, 18(9), e06445. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-008

Issue

Section

Artigos